[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1046
ชื่อ: ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
ฉายา: บุ๊ค
อายุงาน: 2017 ปี 6 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2560 กรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2560 กรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานวิทยบริการ
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2559 กรรมการ งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
2559 ประธานกรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 ประธานกรรมการ งานวิทยบริการ
2559 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2558 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2557 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2556 หัวหน้างานสารสนเทศ SWIS งานสารสนเทศ SWIS
2556 ประธานที่ปรึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ,   งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ,   งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System),   งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System),   งานสื่อสารมวลชน,   งานวิทยบริการ ,   งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายการศึกษา
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (7)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารสนเทศมูลนิธิฯ (SIS: Saint Gabriel Information System)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารสนเทศโรงเรียนในเครือฯ (SWIS: School Web-based Information System)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิทยบริการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (100)
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.2 แผนการอบรม/ประชุมผู้ใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ
   ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ระบบ SWIS PLUS แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แผนการบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมูลนิธิฯ
   6.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ
   6.3 แผนพัฒนาระบบสื่อสารมวลชนของมูลนิธิฯ
   6.4 แผนพัฒนาระบบวิทยบริการของมูลนิธิฯ
   6.5 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ
   6.6 แผนการระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ
   6.7 แผนการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ (SWIS)
   6.8 แผนการกำกับติดตามระบบสื่อสารมวลชนของโรงเรียนในเครือฯ
   6.9 แผนการกำกับติดตามระบบวิทยบริการของโรงเรียนในเครือฯ
   6.10 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในเครือฯ
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ
   6.2 แผนการปรับใช้ระบบ SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับบริหาร
   6.2 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ
   6.3 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการให้บริการ
   6.4 แผนกำกับติดตามและเชื่อมโยงระบบสื่อสารมวลชนกับโรงเรียนในเครือฯ
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แผนการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวม ผลิต และสื่อสาร
   6.2 แผนการปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์ดำเนินงาน
   6.3 แผนกำกับติดตามระบบวิทยบริการของโรงเรียนในเครือฯ
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   6.1 แผนพัฒนาคุณภาพทีมงานส่วนกลาง
   6.3 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนฯของโรงเรียนในเครือฯ
   7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   ประชุมทีมงานพัฒนาระบบ SWIS ส่วนกลางมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 แผนการบริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิฯ
   6.3 แผนพัฒนาระบบสื่อสารมวลชนของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.4 แผนพัฒนาระบบวิทยบริการของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.5 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.6 แผนการระดมทุน/สร้างรายได้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 6.7 แผนการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ (SWIS)
   สิ้นสุด 6.8 แผนการกำกับติดตามระบบสื่อสารมวลชนของโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 6.9 แผนการกำกับติดตามระบบวิทยบริการของโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 6.10 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 6.2 แผนการปรับใช้ระบบ SWIS: Basic โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับบริหาร
   สิ้นสุด 6.2 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระดับปฏิบัติการ
   สิ้นสุด 6.3 แผนพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการให้บริการ
   สิ้นสุด 6.4 แผนกำกับติดตามและเชื่อมโยงระบบสื่อสารมวลชนกับโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 แผนการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวม ผลิต และสื่อสาร
   สิ้นสุด 6.2 แผนการปรับปรุงสำนักงานและอุปกรณ์ดำเนินงาน
   สิ้นสุด 6.3 แผนกำกับติดตามระบบวิทยบริการของโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 แผนพัฒนาคุณภาพทีมงานส่วนกลาง
   6.2 แผนการอบรม/ประชุมผู้ใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 6.3 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนฯของโรงเรียนในเครือฯ
   สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)